ทำการค้นหาเกษตรกรอินทรีย์มีสมาชิกกลุ่ม 1877
ชื่อกลุ่ม รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก นามสกุลบ้านเลขที่ หมู่บ้านตำบลอำเภอ ดูรายละเอียด
เกษตรอินทรีย์บ้านละลมระไซร์25 นายวิไล พรหมมา23 4ปรือปราสาท
เกษตรอินทรีย์บ้านละลมระไซร์26 นางอุษา น่าชม 4ปรือปราสาท
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งกุลา27 นางปานจิตร พลภูงา104 4ทุ่งกุลาท่าตูม
เกษตรอินทรีย์บ้านละลมระไซร์28 นางสวรรณ์ ขันศรี191 4ปรือปราสาท
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งกุลา29 นางอุทัย งามเลิศ120 4ทุ่งกุลาท่าตูม
เกษตรอินทรีย์บ้านละลมระไซร์30 นางเสวือน ขันศรี110 4ปรือปราสาท
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งกุลา31 นางวงษ์จันทร์ เมชบุตร131 4ทุ่งกุลาท่าตูม
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งกุลา32 นางเขย บุรินทร์รัมย์136 4ทุ่งกุลาท่าตูม
เกษตรอินทรีย์บ้านละลมระไซร์33 นางอุรินทร์ ศูนย์ผล85 4ปรือปราสาท
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งกุลา34 นายบุญเลิศ เมชบุตร142 4ทุ่งกุลาท่าตูม
เกษตรอินทรีย์บ้านละลมระไซร์35 นางสาวขวัญจิตต์ เกษร7 4ปรือปราสาท
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งกุลา36 นายคาน จงใจรักษ์145 4ทุ่งกุลาท่าตูม
เกษตรอินทรีย์บ้านละลมระไซร์37 นางสังวาลย์ สำราญดี411 4ปรือปราสาท
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งกุลา38 นางหวานใจ อังสนุ160 4ทุ่งกุลาท่าตูม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก39 นางสาวดาราวรรณ พนารินทร์39/1 5คาละแมะศีขรภูมิ
เกษตรอินทรีย์บ้านละลมระไซร์40 นางสำไล ศรีดาชาติ141 4ปรือปราสาท
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ข้าวคิดคิดทุ่งกุลา41 นางณัฏฐา เมโฮเซอร์9 9นาหนองไผ่ชุมพลบุรี
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งกุลา42 นายทวี บุญเลิศ161 4ทุ่งกุลาท่าตูม
เกษตรอินทรีย์บ้านละลมระไซร์43 นางจุฑารัตน์ หารพันธ์187 4ปรือปราสาท
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก44 นายบุญจันทร์ แก้วก่อง45 5คาละแมะศีขรภูมิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก45 นางมาลา เพิ่มพร87 5คาละแมะศีขรภูมิ
เกษตรอินทรีย์บ้านละลมระไซร์46 นายพต สมนิยาม244 4ปรือปราสาท
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งกุลา47 นางสุนันทา มีพันธ์17 4ทุ่งกุลาท่าตูม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก48 นางวัน วุฒิยา24 5คาละแมะศีขรภูมิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก49 นางจันทร์เพ็ญ สันทะ40 5คาละแมะศีขรภูมิ
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งกุลา50 นางจินตนา ปรากฎรัตน์205 4ทุ่งกุลาท่าตูม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก51 นางประพันธ์ จันทะไชย45/1 5คาละแมะศีขรภูมิ
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งกุลา52 นายเสมือน จาบทอง216 4ทุ่งกุลาท่าตูม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก53 นางสาวศรีไพร ไกรเพชร36 5คาละแมะศีขรภูมิ
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งกุลา54 นางสาวนงคาน แสงพา221 4ทุ่งกุลาท่าตูม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก55 นางอรัญญา สารเหล่า63 5คาละแมะศีขรภูมิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก56 นางดลตา ไตรพรม1 5คาละแมะศีขรภูมิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก57 นางนิล พัดพรม118 5คาละแมะศีขรภูมิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก58 นางอรพิมพ์ อุทัศน์47 5คาละแมะศีขรภูมิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก59 นางสาวมิตรชอบ วุฒิยา37 5คาละแมะศีขรภูมิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก60 นายบัวเวียน เอี่ยมสะอาด39 5คาละแมะศีขรภูมิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก61 นายบุญเลิศ จั้นอรัญ134 5คาละแมะศีขรภูมิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก62 นางสมจิต จินพละ15 5คาละแมะศีขรภูมิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก63 นางนภา สุดารักษ์61 5คาละแมะศีขรภูมิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก64 นางยวงแก้ว วุฒิยา1/1 5คาละแมะศีขรภูมิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก65 นางสาวอำนวย วุฒิยา81 5คาละแมะศีขรภูมิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองจอก66 นายเอกชัย สถิตอุตสาหกร499 13ระแงงศีขรภูมิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ข้าวคิดคิดทุ่งกุลา67 นายณัฐพล จิตคง91 8นาหนองไผ่ชุมพลบุรี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ข้าวคิดคิดทุ่งกุลา68 นางบัวพา บุญพอก119 8นาหนองไผ่ชุมพลบุรี
เกษตรอินทรีย์ผสมผสานดอนแรด69 นางสาวจุฑามาศ อาสา5/2 12ดอนแรดรัตนบุรี
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งกุลา70 นางสาวสายยวน อังสนุ223 4ทุ่งกุลาท่าตูม
เกษตรอินทรีย์ผสมผสานดอนแรด71 นางสุภาพรรณ ร่วมจิตร39 12ดอนแรดรัตนบุรี
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งกุลา72 นางเทียน อังสนุ26/6 4ทุ่งกุลาท่าตูม
เกษตรอินทรีย์ผสมผสานดอนแรด73 นางสมเรียน กล้าหาญ60 12ดอนแรดรัตนบุรี
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งกุลา74 นางทองม้วน อาษาธง28 1ทุ่งกุลาท่าตูม
หน้า 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38]